Mikä on velkajärjestely?


Yksityishenkilön velkajärjestelyn tavoitteena on antaa maksukyvyttömälle henkilölle mahdollisuus veloista selviytymiseen ja taloudellisen tilanteen korjaamiseen. Velkajärjestelyssä maksukyvyttömän henkilön kaikki velat järjestellään uudelleen ja hänelle määrätään hänen maksukykyynsä perustuva maksuohjelma, joka on voimassa ennalta määrätyn ajan. Edellytyksenä velkajärjestelylle on, että velkojen määrä suhteessa maksukykyyn on liian suuri, maksukyvyttömyys ei ole tilapäistä ja maksukyvyttömyys on heikentynyt pääasiassa ilman velallisen omaa syytä. Omistusasunto voidaan tietyin edellytyksin säilyttää velkajärjestelyssä.

Mikä on velkajärjestelymenettelyn kulku?


Velallinen tekee velkajärjestelyhakemuksen tuomioistuimeen. Tuomioistuin tekee päätöksen velkajärjestelyn aloittamisesta velallisen taloudellisen aseman ja muiden seikkojen ja selvitysten perusteella.

Jos velkajärjestely aloitetaan, tuomioistuin määrää selvittäjän, jonka tehtävänä on laatia maksuohjelmaehdotus. Maksuohjelmaehdotus voidaan laatia jo myös hakemusvaiheessa hakemuksen liitteeksi. Selvittäjä toimittaa maksuohjelmaehdotuksen asianosaisille lausuman antamista varten, jonka jälkeen maksuohjelmaehdotus toimitetaan tuomioistuimen vahvistettavaksi.

Velallinen noudattaa vahvistettua maksuohjelmaa ennalta määrätyn ajan, pääsääntöisesti 3-5 vuotta, jonka jälkeen maksuohjelma päättyy ja velallinen vapautuu velkajärjestelyssä olleista veloistaan.

Mitä edellytyksiä ja esteitä velkajärjestelyssä on?


Edellytykset:

- maksukyvyttömyyden pääasiallisena syynä on velallisen maksukyvyn olennainen heikentyminen sairauden, työkyvyttömyyden, työttömyyden tai muun olosuhteiden muutoksen vuoksi pääasiassa ilman velallisen omaa syytä

tai

- velkajärjestelyyn on muuten painavat perusteet ottaen huomioon velkojen ja niihin liittyvien velvoitteiden määrä suhteessa velallisen maksukykyyn.


Esteet:

- velallinen on tahallaan antanut velkojille vääriä tai harhaanjohtavia tietoja

- velallinen on velkaantunut ilmeisen piittaamattomasti tai velkajärjestelyä silmälläpitäen

- velalliselle on aiemmin vahvistettu velkajärjestelyn maksuohjelma

- velalliselle on määrätty rikoksen perusteella maksuvelvollisuus eikä velkajärjestelyn myöntämistä voida pitää perusteltuna

- velka on syntynyt elinkeinotoiminnassa, jossa on menetelty törkeän sopimattomasti velkojia kohtaan

- velallinen on ulosottomenettelyssä salannut tulojaan tai varojaan

- velallinen on järjestellyt taloudellista tilannettaan velkojien vahingoksi tai suosinut jotakin velkojaa

- yksityishenkilöiden välisen merkittävän vahingonkorvauksen, kauppahinnanpalautuksen tai muun vastaavan velan järjesteleminen olisi kokonaisuutena arvioiden kohtuutonta


Velkajärjestely voidaan esteestä huolimatta myöntää, jos siihen on painavia syitä ottaen huomioon velkaantumisesta kulunut aika ja muut velallisen olosuhteet, velallisen toimet velkojen maksamiseksi sekä velkajärjestelyn merkitys velallisen ja velkojien kannalta.